Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter beginnend, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Alex People Groen: Alex People Groen B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Trompstraat 32, 3814 SP te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 91358213.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroeps- of bedrijfsactiviteit, dan wel rechtspersoon die gebruik maakt van de Dienstverlening van Alex People Groen of daartoe een aanbod van Alex People Groen heeft ontvangen.
 3. Kandidaat: de natuurlijke persoon die in het kader van een Wervingsopdracht door Alex People Groen voor de Opdrachtgever wordt gezocht, aan de Opdrachtgever wordt voorgedragen of voorgesteld met het oog op het verrichten van werkzaamheden voor de Opdrachtgever.
 4. Arbeidskracht: de natuurlijke persoon die door tussenkomst van Alex People Groen werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van de Opdrachtgever.
 5. Wervingsopdracht: de verbintenis tussen de Opdrachtgever en Alex People Groen met betrekking tot het zoeken, voordragen of voorstellen van Kandidaten aan de Opdrachtgever. Het doel van een Wervingsopdracht is de totstandbrenging van een deta-vast-Inleenovereenkomst tussen Alex People Groen en de Opdrachtgever of een arbeids- of andersoortige tewerkstellingsovereenkomst tussen de Arbeidskracht en de Opdrachtgever.
 6. Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Alex People Groen waarin wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden een Arbeidskracht werkzaamheden zal gaan verrichten voor de Opdrachtgever, in loondienst van Alex People Groen dan wel op grond van een opdrachtovereenkomst tussen de Arbeidskracht en Alex People Groen.
 7. Dienstverlening: alle diensten door Alex People Groen ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen, waaronder begrepen kan zijn, het ter beschikking stellen van Arbeidskrachten en werkzaamheden in het kader van een Wervingsopdracht.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle Dienstverlening van Alex People Groen.
 2. Indien de Opdrachtgever eenmaal een Wervingsopdracht aan Alex People Groen heeft verstrekt dan wel een Inleenovereenkomst met Alex People Groen is aangegaan, zijn deze algemene voorwaarden tevens van toepassing op latere Wervingsopdrachten en latere Inleenovereenkomsten zonder dat Alex People Groen gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Opdrachtgever ter hand te stellen.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De Opdrachtgever zal Alex People Groen op diens verzoek de gegevens en inlichtingen verschaffen die voor het uitvoeren van de overeengekomen Dienstverlening noodzakelijk zijn, en stelt Alex People Groen ook op overige wijze in de gelegenheid de Dienstverlening naar behoren uit te voeren.

ARTIKEL 4. | WERVINGSOPDRACHTEN

 1. Een Wervingsopdracht kan mondeling worden aangegaan en wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen vanaf het moment dat Alex People Groen met de uitvoering van de Wervingsopdracht is aangevangen. Van een dergelijke aanvang is sprake zodra Alex People Groen een Kandidaat aan de Opdrachtgever voorstelt of voordraagt, ongeacht de omstandigheden waaronder en het doel waarmee dat gebeurt en ongeacht het uiteindelijke resultaat van het voorstel of de voordracht.
 2. Alex People Groen verbindt zich om zich naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap in te spannen bij het zoeken, voordragen en voorstellen van Kandidaten.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan referenties in te winnen zonder voorafgaande toestemming van de Kandidaat.
 4. Alex People Groen kiest de in te zetten Kandidaat aan de hand van hem bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor de werkzaamheden beschikbare Kandidaten enerzijds en van de door Opdrachtgever aan Alex People Groen verstrekte inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden anderzijds. Alex People Groen is voor het overige geheel vrij in de keus van de Kandidaat, die Alex People Groen ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever inzet, zulks altijd in goed overleg met Opdrachtgever.
 5. Bij de werving en het selecteren van Kandidaten laat Alex People Groen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, bij de behartiging van de belangen van de Kandidaat en Opdrachtgever bij het maken van onderscheidingen, zich alleen leiden door redelijkerwijs te stellen functionele eisen. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, leeftijd, ras of welke andere ongeoorloofde grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden door de Opdrachtgever niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door Alex People Groen worden gehonoreerd.
 6. De Opdrachtgever is door het aangaan van een arbeidsovereenkomst dan wel andersoortige tewerkstellingsovereenkomst met een Kandidaat, een wervingsfee verschuldigd aan Alex People Groen, tenzij sprake is van een aansluitend op de Wervingsopdracht tot stand te brengen deta-vast-Inleenovereenkomst. De wervingsfee bedraagt het uitdrukkelijk overeengekomen percentage van het bruto jaarsalaris van de Arbeidskracht en geldt als beloning voor de Dienstverlening van Alex People Groen gedurende de Wervingsopdracht. Onder bruto jaarsalaris wordt verstaan het jaarsalaris op fulltimebasis (40-urige werkweek) van de Kandidaat in het kader van de (arbeids)overeenkomst tussen de Kandidaat enerzijds en de Opdrachtgever of de Alex People Groen anderzijds, inclusief vakantiegeld.
 7. De Opdrachtgever dient binnen zeven dagen na totstandkoming van de (arbeids)overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat een kopie van de getekende (arbeids)overeenkomst aan Alex People Groen te versturen.
 8. De wervingsfee dient in twee gelijke delen te worden voldaan. Bij totstandkoming van de (arbeids)overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat wordt het eerste deel gefactureerd en na doorstaan van de eventueel in de (arbeids)overeenkomst bedongen proeftijd, wordt het tweede deel gefactureerd. Wordt de proeftijd niet doorstaan, dan wordt het tweede deel van de wervingsfee kwijtgescholden.
 9. In geval de Opdrachtgever binnen 12 maanden na de datum van voorstellen of voordracht van een Kandidaat door Alex People Groen, alsnog met deze Kandidaat een arbeidsovereenkomst of een andersoortige tewerkstellingsovereenkomst aangaat, hetzij voor de in de Wervingsopdracht genoemde, hetzij voor een andersoortige functie, wordt de aldus gesloten (arbeids)overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen dankzij de inspanningen van Alex People Groen. In dit geval is de Opdrachtgever de wervingsfee eveneens verschuldigd. Het vorenstaande in dit lid geldt ook indien met de Kandidaat een (arbeids)overeenkomst wordt aangegaan door een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming.
 10. De Opdrachtgever is jegens Alex People Groen gehouden om van het aangaan van een (arbeids)overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, uiterlijk binnen zeven dagen na de totstandkoming daarvan mededeling te doen aan Alex People Groen op straffe van een verbeurte van een boete van een bedrag gelijk aan de helft van de verschuldigde wervingsfee en onverminderd de verschuldigdheid van de wervingsfee als zodanig.

ARTIKEL 5. | RELATIEBEDING

 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om binnen 12 maanden nadat een Kandidaat of Arbeidskracht door Alex People Groen is voorgesteld aan, aangeboden bij of in contact is gebracht met de Opdrachtgever, deze Kandidaat c.q. Arbeidskracht in dienst te nemen, dan wel anderszins direct of indirect via een andere partij dan Alex People Groen voor zich laten werken, tenzij de Opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Alex People Groen heeft betaald in verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding van de Arbeidskracht of de werving van de Kandidaat. De termijn van 12 maanden vangt aan op het moment dat tussen Alex People Groen of Kandidaat/Arbeidskracht enerzijds en Opdrachtgever anderzijds, voor het laatst contact is geweest in het kader van de Wervingsopdracht of Inleenovereenkomst.
 2. Voorts is het de Opdrachtgever niet toegestaan om gegevens van een door Alex People Groen voorgestelde Kandidaat of Arbeidskracht zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Alex People Groen aan een derde (waaronder mede begrepen een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming) bekend te maken, tenzij de Opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Alex People Groen heeft betaald in verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding van de Arbeidskracht of de werving van de Kandidaat.
 3. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Alex People Groen niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Inleenovereenkomst alsmede tot een periode van 12 maanden na het eindigen daarvan, Arbeidskrachten van Alex People Groen direct of indirect via een andere partij dan Alex People Groen voor zich laten werken, tenzij de Opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Alex People Groen heeft betaald in verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding van de Arbeidskrachten. Dit geldt niet slechts voor Arbeidskrachten die aan de Opdrachtgever zijn voorgesteld en Arbeidskrachten die bij de uitvoering van de Inleenovereenkomst betrokken zijn geweest, maar tevens voor alle Arbeidskrachten die direct of indirect bij Alex People Groen zijn of waren aangesloten gedurende de looptijd van een Inleenovereenkomst tussen Alex People Groen en de Opdrachtgever.
 4. Onder een redelijke vergoeding als in de vorige leden bedoeld, wordt verstaan 25% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en emolumenten van de Kandidaat of Arbeidskracht, alsmede de werkelijke opleidingskosten die Alex People Groen in de laatste twee jaar van het dienstverband van de Arbeidskracht heeft gemaakt. De vergoeding wordt geacht een redelijke vergoeding te zijn, als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie Arbeidskrachten door intermediairs. Partijen kunnen uitdrukkelijk een andere vergoeding overeenkomen.
 5. In geval van een deta-vast-Inleenovereenkomst is de Opdrachtgever slechts gerechtigd om de Arbeidskracht zonder tussenkomst van Alex People Groen direct of indirect bij de Opdrachtgever of een aan hem gelieerde onderneming in dienst te laten treden of anderszins werkzaamheden te laten verrichten, indien de Inleenovereenkomst 12 maanden heeft voortgeduurd en het aantal overeengekomen declarabele uren en alle overige kosten in verband met de Inleenovereenkomst door de Opdrachtgever zijn betaald, in welk geval ter zake ontheffing van het relatiebeding geldt.
 6. In geval de Opdrachtgever het bepaalde in de vorige leden van dit artikel overtreedt, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding of € 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks ter keuze van Alex People Groen. Betaling van de verschuldigde boetes ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn overige verplichtingen die uit dit artikel voortvloeien. Het bepaalde in dit lid laat voorts het recht van Alex People Groen om vergoeding van de volledige schade te vorderen, onverlet.

ARTIKEL 6. | INLEENOVEREENKOMSTEN

 1. De Inleenovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. In geval van een deta-vast-Inleenovereenkomst is de Opdrachtgever gerechtigd om de Arbeidskracht zonder tussenkomst van Alex People Groen direct of indirect bij de Opdrachtgever of een aan hem gelieerde onderneming in dienst te laten treden of anderszins werkzaamheden te laten verrichten, mits de Inleenovereenkomst ten minste 12 maanden heeft voortgeduurd en het aantal overeengekomen declarabele uren en alle overige kosten in verband met de Inleenovereenkomst door de Opdrachtgever zijn betaald. Een beroep op zodanige overname van de Arbeidskracht dient uiterlijk een maand van tevoren Schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de Inleenovereenkomst voor onbepaalde tijd stilzwijgend wordt verlengd. Indien aan vorenstaande voorwaarden van een overname is voldaan, eindigt de Inleenovereenkomst na verstrijken van de bedoelde maand.
 2. Een Inleenovereenkomst niet zijnde een deta-vast-Inleenovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt na verstrijken van deze bepaalde looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de Inleenovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. Een Inleenovereenkomst als bedoeld in het vorige lid en een Inleenovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden omtrent beëindiging en ontbinding.
 4. Elke Inleenovereenkomst eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Alex People Groen de Arbeidskracht niet meer ter beschikking kan stellen aan de Opdrachtgever doordat de arbeids- of andersoortige tewerkstellingsovereenkomst tussen Alex People Groen en de Arbeidskracht is geëindigd.
 5. De Opdrachtgever is voor de werkzaamheden van de Arbeidskracht in het kader van de Inleenovereenkomst het uitdrukkelijk overeengekomen uurtarief verschuldigd, aangevuld met een reiskostenvergoeding van € 0,19 per gereden kilometer woon-/werkverkeer en € 0,32 per in verband met het werk gereden kilometer. Deze reiskostenvergoeding geldt tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.

Wettelijke loon- en/of lastenverhogingen

 1. Alex People Groen is gerechtigd iedere verhoging van de lonen of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin de Arbeidskracht werkzaam is, door te berekenen aan de Opdrachtgever en de tarieven dienovereenkomstig te verhogen. Alex People Groen heeft eveneens het recht de tarieven te verhogen in geval van gewijzigde wet- en regelgeving, inlenersbeloning, gewijzigde pensioenverplichtingen en/of wijziging van de sociale lasten. Voorts is Alex People Groen gerechtigd om jaarlijks per 1 januari een inflatiecorrectie toe te passen conform het toepasselijke prijsindexcijfer zoals vastgesteld door het CBS.

Verbod tewerkstelling in het buitenland

 1. Het is de Opdrachtgever verboden de Arbeidskracht buiten Nederland te werk stellen zonder voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van Alex People Groen. De Opdrachtgever dient de Arbeidskracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra Alex People Groen zijn toestemming aan Opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden buiten Nederland intrekt.

Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever geldt als werkgever van de Arbeidskracht in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verplicht zich om de Arbeidskracht de werkzaamheden te laten uitvoeren conform de eisen bij en krachtens de wet- en regelgeving gesteld. De Opdrachtgever dient voorts zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen en instructies aan de Arbeidskracht te geven als redelijkerwijs nodig om te voorkomen dat de Arbeidskracht schade lijdt in de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Alex People Groen is niet aansprakelijkheid voor enige schade, waaronder mede begrepen persoons- en vermogensschade, uit welke hoofde dan ook, waaronder mede begrepen schade die de Arbeidskracht dan wel diens rechtsopvolgers, nabestaanden of verzekeraars lijden in verband met de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.
 2. Alex People Groen is jegens de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook en uit welke hoofde dan ook ontstaan, waaronder, doch niet uitsluitend, schade die de Arbeidskracht dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden en verzekeraars, lijden in verband met de uitoefening van de werkzaamheden van de Arbeidskracht, waaronder tevens begrepen schade ontstaan tijdens werkverkeer en/of tijdens vervoer dat op één lijn is te stellen met vervoer krachtens de (arbeids)overeenkomst, alsmede voor schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden dat deze schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en/of goed werkgeverschap niet voor rekening van de Arbeidskracht komt.
 3. De Opdrachtgever is gehouden om een adequate verzekering af te sluiten die dekking geeft voor de gevallen waarin de Arbeidskracht dan wel diens rechtsopvolgers, nabestaanden of verzekeraars, schade lijden in verband met de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.
 4. Alex People Groen is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de Arbeidskracht veroorzaakt aan de Opdrachtgever of derden. De Opdrachtgever vrijwaart Alex People Groen van alle mogelijke aanspraken van derden ter zake. De Opdrachtgever vrijwaart Alex People Groen tevens van aanspraken van de Arbeidskracht of derden op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. De Opdrachtgever is gehouden Alex People Groen alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten te vergoeden.
 5. Alex People Groen draagt generlei aansprakelijkheid voor verbintenissen aangegaan door Arbeidskracht die de Opdrachtgever of derden binden.
 6. Het mede op de Inleenovereenkomst toepasselijke aansprakelijkheidsregime is voor het overige vermeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Alex People Groen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting in verband met zijn Dienstverlening indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht).
 2. Indien de overmachtssituatie de nakoming van de verplichtingen van Alex People Groen blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de Wervingsopdracht c.q. Inleenovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Alex People Groen ten tijde van het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Alex People Groen gerechtigd het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van een Inleenovereenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De Opdrachtgever is gehouden om elke door Alex People Groen ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. De door Alex People Groen vermelde en door de Opdrachtgever aan Alex People Groen verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. In het kader van een Inleenovereenkomst vindt maandelijkse facturering plaats op basis van de door Alex People Groen aangewezen digitale uren- en reiskostenstaat. De Opdrachtgever dient de door de Arbeidskracht ingevulde uren- en reiskostenstaat binnen vijf dagen te accorderen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat stilzwijgende accordering heeft plaatsgevonden. De door de Arbeidskracht verstrekte uren- en reiskostenstaat die geaccordeerd is, heeft bindende werking jegens de Opdrachtgever. Indien en voor zover de geaccordeerde uren- en reiskostenstaat onjuistheden bevat, komt deze omstandigheid voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Alex People Groen is te allen tijde gerechtigd om de juistheid van de aan hem ter beschikking gestelde uren- en reiskostenstaat te betwisten. De Opdrachtgever zal op verzoek onverwijld inzage geven in de administratie van de Opdrachtgever. Indien partijen naar aanleiding van de betwisting door Alex People Groen geen overeenstemming weten te bereiken, zal Alex People Groen gerechtigd zijn om het aantal gewerkte uren en de declarabele reiskosten bindend vast te stellen.
 3. Indien en voor zover de Arbeidskracht wegens een aan de Opdrachtgever toerekenbare omstandigheid niet in staat wordt gesteld te werken gedurende de overeengekomen uren en Alex People Groen jegens de Arbeidskracht een loondoorbetalingsverplichting heeft, worden ook de niet gewerkte uren gefactureerd.
 4. In geval van een Inleenovereenkomst zijn betalingen aan Arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan Arbeidskrachten verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schuldvermindering of schuldvergelijking.
 5. Indien een factuur niet binnen de toepasselijke betalingstermijn is voldaan, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is hij over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
 6. Klachten omtrent enige factuur dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van redenen bij Alex People Groen te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om ter zake nog te reclameren is komen te vervallen. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever nimmer op; voor zover een klacht door Alex People Groen gegrond is bevonden, vindt naderhand verrekening plaats.
 7. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever, is Alex People Groen gerechtigd een boete in rekening te brengen ter grootte van 2% van het betreffende factuurbedrag, met een minimum van € 150,- te vermeerderen met btw, onverminderd het recht op vergoeding van rente als bedoeld in lid 5 en (buiten)gerechtelijke incassokosten als bedoeld in lid 8.
 8. Alle kosten van inning, - wanneer bovengenoemde vorderingen uit handen worden gegeven ter incasso-, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie ook verleend, zijn door de Opdrachtgever verschuldigd met het intreden van verzuim en komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van de vordering met een minimum van € 150,-.
 9. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van Alex People Groen aanleiding geeft, is de Opdrachtgever verplicht op Schriftelijk verzoek van Alex People Groen een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de Opdrachtgever.
 10. Indien de Opdrachtgever het in lid 9 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Alex People Groen gestelde termijn, is de Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn Alex People Groen dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al zijn verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van de lopende overeenkomsten bij de Opdrachtgever in te roepen.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Alle vorderingen van Alex People Groen op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
 • op goederen van de Opdrachtgever een executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd dat niet, waar het een conservatoir beslag betreft, binnen een maand na het leggen daarvan is opgeheven;
 • de Opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting uit de Wervingsopdracht en/of Inleenovereenkomst;
 • de onderneming van de Opdrachtgever wordt gestaakt, ontbonden, verkocht of geliquideerd, óf;
 • een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van de Opdrachtgever.
 1. Indien zich een geval als bedoeld in lid 1 voordoet, is Alex People Groen gerechtigd om, onverminderd zijn overige contractuele en wettelijke rechten en zonder nadere ingebrekestelling, middels een buitengerechtelijke verklaring en zonder tot enige schadevergoeding te kunnen worden gehouden:
 • de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten;
 • de Wervingsopdracht of Inleenovereenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden;
 • volledige en onmiddellijke betaling te eisen van alle al dan niet reeds dan opeisbare vorderingen van Alex People Groen op de Opdrachtgever, óf;
 • alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van een Wervingsopdracht of Inleenovereenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen van de Opdrachtgever te verkrijgen.
 1. De Opdrachtgever zal voorts alle (overige) maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om Alex People Groen in staat te stellen om zijn rechten uit de Inleenovereenkomst of Wervingsopdracht uit te oefenen.
 2. Alex People Groen zal jegens de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade voor de Opdrachtgever ontstaan in verband met opschorting en ontbinding van de Wervingsopdracht of Inleenovereenkomst zoals bedoeld in dit artikel.

ARTIKEL 10. | GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

 1. Alle informatie van welke aard dan ook die door Alex People Groen in het kader van onderhandelingen, een Wervingsopdracht of Inleenovereenkomst aan de Opdrachtgever wordt verstrekt, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot die informatie in acht te nemen en is voorts gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen om openbaring van die informatie aan derden te voorkomen.
 2. Indien de onderhandelingen tussen partijen niet resulteren in een Wervingsopdracht of Inleenovereenkomst, dan zal de Opdrachtgever de hoogste mate van geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de in het kader daarvan door Alex People Groen verstrekte informatie van welke aard dan ook. De Opdrachtgever zal die informatie nimmer verstrekken aan derden. De Opdrachtgever zal daarnaast niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door Alex People Groen aangeleverde informatie van welke aard dan ook. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Alex People Groen alle informatie en alle gegevensdragers aan Alex People Groen te retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct te vernietigen.
 3. De Opdrachtgever is gehouden de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te eerbiedigen met betrekking tot door Alex People Groen, in het kader van zijn Dienstverlening, verstrekte persoonsgegevens.
 4. De Opdrachtgever is bij overtreding van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding of € 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks ter keuze van Alex People Groen. Betaling van de verschuldigde boetes ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn overige verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel. Deze bepaling laat voorts de mogelijkheid voor Alex People Groen onverlet om vergoeding van zijn volledige schade te vorderen.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Alex People Groen is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn keuze voor een bepaalde Kandidaat. Alex People Groen is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de omstandigheid dat om welke reden en op welk moment dan ook, blijkt dat de Opdrachtgever een onjuiste keuze voor een bepaalde Kandidaat heeft gemaakt. Dit geldt tevens voor het geval een Kandidaat/Arbeidskracht zich op enig moment en om welke reden dan ook terugtrekt.
 3. Alex People Groen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, immateriële schade en overige gevolgschade.
 4. Indien Alex People Groen ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, jegens de Opdrachtgever toch aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste dat gedeelte van de factuurwaarde van de Dienstverlening waarop de aansprakelijkheid van Alex People Groen betrekking heeft. In geval van een Inleenovereenkomst met een langere doorlooptijd dan een maand, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de factuurwaarde over de laatste maand van de Inleenovereenkomst als uitgangspunt genomen.
 5. Alex People Groen is nimmer aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door derden die bij de uitvoering van de Dienstverlening zijn betrokken, waaronder tevens begrepen een Kandidaat of Arbeidskracht.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Alex People Groen van alle mogelijke aanspraken van derden ter zake schade van welke aard en uit welke hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met een Wervingsopdracht of Inleenovereenkomst en welke schade niet aan Alex People Groen toerekenbaar is. Onder derden worden mede, doch niet-limitatief bedoeld, begrepen, personeel van de Opdrachtgever, een Kandidaat dan wel Arbeidskracht, alsmede de nabestaanden van de twee laatstbedoelden. De Opdrachtgever is gehouden Alex People Groen alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten te vergoeden.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke rechtsverhouding tussen Alex People Groen en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alex People Groen is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst tussen partijen aan een derde over te dragen.
 3. Alex People Groen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Opdrachtgever daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn.
 4. Alvorens een beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Alex People Groen een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.